آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساق

ساق پا نشسته با دمبل

Dumbbell Seated Calf Raise

عضله اصلی حرکت:

ساق پا

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

798

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حرکت را با تمرکز کامل انجام دهید و فشار روی عضلات ساق پا را حس کنید.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای اجرای این حرکت شما نیازمند یک جفت دمبل و یک عدد میز صاف یا هر سطح صندلی مانند می باشید.
دمبل ها را برداشته و در انتهای میز بنشینید. دمبل ها را روی ران ها کمی پایین تر از زانوهایتان قرار دهید.
پنجه پاها را روی شی قرار دهید و پاشنه ها را پایین نگه دارید و از تماس آنها با زمین جلوگیری کنید.
پاشنه ها را تا جایی که ساق هایتان کاملا کشیده شود بالا بیاورید.(به کمک عضلات ساق)
مکث کرده و دوباره به حالت اولیه برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاشنه پا بلند می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)