Dumbbell Seated Bent Arm Lateral raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

144

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

لبه ی یک نیمکت یا صندلی نشسته پاهای خود را کمی به جلو دراز کنید(زاویه زانو ها بیش از 90 درجه) یک دمبل در هر دست خود بگیرید و دست ها را کشیده کنار ران خود نگه دارید .سپس آرنج ها را حدودا 30 درجه خم کرده، کمی به جلو کمر خود را خم کنید و دمبل ها و دستان خود را تا جایی که هم سطح با سرشانه ها شوند بالا بیاورید(همزمان با بالا آمدن کمر خود را صاف کنید).
کمی مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)