Dumbbell Seated Alternate Front Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

136

نام دیگر حرکت:

نشر از جلو دمبل نشسته تناوبی

caution

نکات و خطا ها

کاملا تکیه دهید. بالاتنه ثابت و تکان نمیخورد.اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک صندلی بنشینید و تکیه دهید. جفت دمبل‌ها را در طول بازوهایتان در کنارتان قرار دهید به حالت خنثی. انگشت شست رو به جلو باشد.
دمبل را در زمان بالا بردن 90 درجه بچرخانید. تا زمانی که کف دست‌ها رو به پایین قرار بگیرد.
به آرامی وزنه را به حالت اول برگردانید .حال برای دست دیگر نیز همین مراحل را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)