Dumbbell Scott Press Shoulders

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – سه سر بازویی(پشت بازو) – دوسر بازویی(جلو بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

128

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل در هر دو دست خود بگیرید. بایستید و دمبل ها را مانند تصویر طوری بلند کنید که بازو و ساعد زاویه 90 درجه داشته و بازوها هم سطح با سینه قرار بگیرند .
کف دستانتان به سمت صورتتان باشد.این وضعیت شروع حرکت است.حال با چرخش آرنج ها به خارج دمبل ها را پشت سر خود ببرید کمی مکث کرده و آهسته و کنترل شده به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را پشت سر خود میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را به سمت جلو می آورید نفس بکشید(دم)