Dumbbell Renegade Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

19

نام دیگر حرکت:

پشت بغل دمبل خم تناوبی

caution

نکات و خطا ها

فاصله دمبل ها به اندازه عرض شانه،گردن و ستون فقرات در راستای هم باشند

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دو عدد دمبل روی زمین گذاشته و خود در حالت شنا قرار دهید سپس به صورت تناوبی با هر دست دمبل را بالا اورده تا ارنج ها زاویه 90 درجه به خود بگیرند سپس به آرامی به زمین برگردانید

breath

نحوه صحیح تنفس

با بالا آوردن دمبل ها عمل بازدم و با پایین آوردن آن ها عمل دم را انجام دهید