Dumbbell Rear Delt Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – دو سر بازویی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

131

نام دیگر حرکت:

سرشانه پشت با دمبل ایستاده

caution

نکات و خطا ها

دقت کنید آرنج ها کمی به بغل و مایل به سمت عقب باز می شوند.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل در هر دو دست خود بگیرید و بایستید . ابتدا دمبل ها را طوری بگیرید که دست ها کشیده در کنار بدنتان قرار بگیرد و کف دست رو به هم باشد.سپس دست از آرنج خم شده و دمبل ها را مانند تصویر بالا بیاورید طوری که فشار بیشتر بر روی عضلات پشتی سرشانه باشد.
در بالا کمی مکث کرده و به آرامی به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)