Dumbbell Pullover on floor

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

20

نام دیگر حرکت:

پلاور خوابیده با دمبل

caution

نکات و خطا ها

برای درگیری عضلات پشت آرنج ها کمی خم میشوند

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را با دستان خود بگیرید به طوری که کف دستانتان روی وزنه ی دمبل قرار بگیرد با هر دو دست دمبل را به گونه ای بگیرید که دست ها راست و کشیده بالای سینه باشند.
دمبل را به طرف عقب پایین آورده تا به سطح زمین برسد.
وزنه را از عقب به بالا آورده تا به حالت عمودی درآید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با عقب بردن دمبل نفس بکشید و با برگرداندن دمبل به حالت اولیه نفس خود را آزاد کنید