آموزش حرکات, آموزش حرکات ترکیبی

اسکوات دمبل + پرس سینه

Dumbbell Press Squat

عضله اصلی حرکت:

چهار سر ران – سینه

عضلات کمکی:

سه سر بازوئی(پشت بازو) – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

827

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یک دمبل را به صورت عمودی جلوی سینه خود نگه دارید (آرنج ها کنار بدن) درهمین حالت حرکت اسکوات را انجام داده و پایین بروید تا جایی که زاویه زانوها تقریبا 90 درجه شود.
سپس در حالت اسکوات دست ها را مستقیم و افقی صاف کنید و پرس سینه را انجام دهید و بالا بیایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)