Dumbbell Peacher Hammer Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

235

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دست گرفته و بازوها را روی میز لاری قرار دهید. کف دست‌ها باید رو به روی هم باشد.
دمبل‌ها را تا جایی که بازوها کشیده شده و عضله دوسر بازو کاملاً منقبض شود، پایین بیاورید.
با انقباض عضله دوسر بازو دمبل‌ها را تا سطح شانه بالا ببرید.
یک ثانیه عضله دوسر بازو را تحت‌فشار قرار داده و انقباض آن را حفظ کنید. سپس حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار نمایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)