آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساعد

ساعد دمبل روی نیمکت مچ برعکس

Dumbbell Over Bench Revers Wrist Curl

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

357

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

ساعد و بازوها ثابت هستند و دست ها فقط از ناحیه مچ خم می شوند.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

پشت نیمکت روی زمین بر روی زانو نشسته و در هر دست خود یک دمبل بگیرید.
ساعد دستان خودتون رو روی نیمکت یا میز یا … قرار بدین طوری که دست ها از مچ آزاد باشند
کف دست رو به پایین بوده و دمبل ها را از ناحیه مچ به سمت پایین خم کرده و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)