Dumbbell One Arm Low Fly Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

395

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

آرنج خم نمی شود و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و با یک دست دمبل در دست بگیرید طوری که کف دست رو به جلو باشد.
دست کشیده و صاف کنار لگن قرار میکیرد.حال دمبل را بدون خم کردن آرنج تا بالای سینه بالا بیاورید مکث کنید و به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)