آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو تک دمبل جفت دست خوابیده

Dumbbell Lying Single Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

309

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع یک دمبل متناسب با توان خود انتخاب کنید، دمبل را در دو دست خود گرفته و انتهای یک نیمکت صاف بشینید. به پشت روی نیمکت دراز بکشید و دمبل را بالای سر به طوری که کف دست ها رو به بالا باشد، نگه دارید.
با خم کردن آرنج ها دمبل را پایین بیاوردید تا در موقعیت پشت سر قرار بگیرد. با رسیدن به این نقطه، لحظه ای مکث کرده و با اعمال فشار بر عضلات سه سر بازویی ، دمبل ها رابه سمت بالا و نقطه شروع حرکت بازگردانید. در این مرحله از قفل کردن آرنج ها پرهیز کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)