Dumbbell Lying One Arm Supinated Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

303

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید، یکی از دست ها رو به بالا کشیده می شود، با کف دستِ رو به داخل دمبل را بگیرید. آرنج باید هم راستا با محور عمودی شانه باشد و دست آزاد، آرنج دستِ در حال فعالیت را حمایت کند.
تا حدی که دمبل به گوشتان برسد آرنج را به سمت عقب را خم نموده سپس بازو را به سمت بالا بکشید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)