آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر خم با دمبل خوابیده تک دست

Dumbbell Lying One Arm Rear Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

146

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به شکم روی یک نیمکت بخوابید و دست‌ها را دو طرف نیمکت قرار دهید. با یک دست یک دمبل برداشته و با آرنج‌ خم‌شده دمبل‌ را نزدیک زمین نگه دارید. بازو را به طرف بالا بیاورید مثل این‌که بخواهید با آرنج‌ها سقف را لمس کنید.
بازو باید در حدی بالا بیایید که آرنج‌ها موازی زمین باشند و بعد دست‌ را دوباره به سمت پایین ببرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)