آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

پرس سینه دمبل روی زمین

Dumbbell Lying on Floor Chest Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

377

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع در ابتدا روی زمین نشسته و دو دمبل را در دست گرفته و سپس آنها را بر روی زانو نگه دارید .
همزمان با دراز کشیدن با کمک زانو دمبل ها را بالای سینه بیاورید طوری که کف دست ها روو به جلو باشد و کنار سینه خود نگه دارید.
دمبل ها را با کنترل به سمت بالا ببرید .سپس با حفظ حالت اجرا و تمرکز به حالت اولیه بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)