Dumbbell Lying Hamstring Curl

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – ساق پا

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

730

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا یک عدد دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید.
با صورت بر روی زمین بخوابید
از حریف تمرینی خود بخواهید تا دمبل را بین کف پاهای شما قرار دهد. زانوها را صاف کرده تا با زمین موازی شوند.
این نقطه شروع خواهد بود.
زانوهای خود را آهسته خم کرده تا ساق پا به همسترینگ نزدیک شود. حداقل زاویه بین ساق پا و همسترینگ باید 90 درجه باشد.
پس از یک مکث آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)