آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو دمبل خوابیده روی زمین

Dumbbell Lying Floor Skullcrusher

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

311

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع یک جفت دمبل متناسب با توان خود انتخاب کنید، دمبل ها را در دست گرفته. به پشت روی زمین دراز بکشید و دمبل ها را بالای سر به طوری که کف دست ها رو به هم باشد، نگه دارید.
با خم کردن آرنج ها دمبل ها را پایین بیاوردید تا در موقعیت کنار سر و هم سطح گوش قرار بگیرد. با رسیدن به این نقطه، لحظه ای مکث کرده و با اعمال فشار بر عضلات سه سر بازویی ، دمبل ها رابه سمت بالا و نقطه شروع حرکت بازگردانید. در این مرحله از قفل کردن آرنج ها پرهیز کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)