آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

پشت پا دمبل خوابیده روی نیمکت

Dumbbell Lying Femoral

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

725

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا یک نیمکت صاف یا تشک بر روی زمین قرار دهید و یک عدد دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید.
با صورت بر روی نیمکت یا زمین بخوابید. زانو باید بر لبه نیمکت باشد.
از حریف تمرینی خود بخواهید تا دمبل را بین کف پاهای شما قرار دهد. زانوها را صاف کرده تا با زمین موازی شوند.
این نقطه شروع خواهد بود.
زانوهای خود را آهسته خم کرده تا ساق پا به همسترینگ نزدیک شود. حداقل زاویه بین ساق پا و همسترینگ باید 90 درجه باشد.
پس از یک مکث آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)