Dumbbell Iron Cross

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید(سرشانه) – چهار سر ران

عضلات کمکی:

سینه – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

824

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دمبل ها ر ابه فرمی که در تصویر مشاهده می کنید، در دست گرفته و یک اسکات می زنید، وقتی در حالت نشسته قرار گرفتید، دمبل را در مقابل بدنتان باید بگیرید و وقتی برخاستید، دوباره دمبل ها را به همین فرمی که در دست گرفتید، به طرفین باید ببرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)