آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر خم با دمبل روی میز شیبدار

Dumbbell Incline Rear Fly

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

151

نام دیگر حرکت:

فلای دلتوئید پشتی میز شیبدار

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

زاویه میز را روی۳۰-۴۰ درجه تنظیم نمایید. دمبل ها را برداشته و رو به میز دراز بکشید.
پاها برای حفظ تعادل روی زمین و شانه ها انتهای بالای میز آویزان شود.
فقط شانه ها باید حرکت کنند، دست ها به صورت مدور به سمت بیرون باز شوند تا زمانی که با زمین موازی گردند. آرنج ها کمی خم داشته باشند.
در بالای حرکت سرشانه ها را کاملا کشیده و کمی مکث کرده و دوباره به حالت اول بر می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)