Dumbbell Incline One Arm Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

148

نام دیگر حرکت:

نشر از جانب با دمبل روی میز شیبدار تک دست

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالی که یک دمبل در دست دارید به پهلو روی میز شیبدار دراز بکشید، مطمئن شوید شانه یک سمت به میزچسبیده است، و دست سمت دیگر در یک سمت بدن و در کنار لگن قرار گرفته است، فشار ناشی از دمبل را در حالی که موازی با زمین است، تنها با استفاده از بازوها تحمل کنید، این حالت شروع شما خواهد بود.
دست باید تا محلی که عمودی شده و دمبل رو به سقف قرار بگیرد بالا برود، سپس لحظه ای دمبل را در بالاترین نقطه نگاه داشته تا انقباض را در عضلات سرشانه احساس کنید، سپس به آرامی دمبل را به محل آغاز بازگردانید.
و بعد از اتمام تکرارها با دست دیگر نیز انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)