Dumbbell Incline Hammer Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

234

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی میز شیب‌دار بنشینید. پشت خود را به میز فشار دهید. دمبل‌ها را در دو طرف بدن و درحالی‌که مچ دست‌ها صاف و کف دست ها به سمت بدنتان است، نگه‌دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
بازوها را ثابت نگه‌داشته و با خم کردن آرنج حرکت را آغاز کنید.
دمبل‌ها را بالابرده و مکث کنید. سپس به‌آرامی به وضعیت شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)