Dumbbell Incline Fly(female)

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

375

نام دیگر حرکت:

بالا سینه قفسه دمبل روی میز

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.حین حرکت زاویه ی دمبل ها را نباید تغییر دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی میز بالا سینه قرار گرفته و دمبل ها را بر می داریم.کف دست ها روو به هم باشند.
روی میز خوابیده دمبل ها را روی سینه قرار می دهیم.
آرنج ها را خم کرده به آرامی دستانمان را باز می کنیم.
زمانی که دمبل ها با سینه مان هم تراز شدند حرکت را تکرار کرده و دستانمان را به حالت قبلی بر می گردانیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)