Dumbbell Incline Fly on Exercise Ball

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

367

نام دیگر حرکت:

بالاسینه قفسه دمبل روی توپ تمرینی

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.حین حرکت زاویه ی دمبل ها را نباید تغییر دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی توپ تمرینی با شیب ۵۰-۶۰ درجه دراز بکشید و کمرتان را روی توپ تکیه دهید. دمبل ها را هرکدام در یک دست گرفته به گونه ای که دست در حالت خنثی و انگشت های شست به سمت عقب (کف دست ها رو به روی یکدیگر) باشند. دمبل ها را در حالی که رو به روی هم و در مقابلتان قرار گرفته اند، بالا ببرید. بازوها اندکی باید خم شوند.
دست ها را به حالت خم تا حدی که دمبل ها تقریبا موازی با سطح زمین باشند، به سمت پهلو پایین ببرید. برای لحظه ای انقباض را حفظ نموده و سپس دمبل ها را به حالت اولیه برگردانید. حین حرکت زاویه ی دمبل ها را نباید تغییر دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)