Dumbbell Decline Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – پشت

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

305

نام دیگر حرکت:

پشت بازو میز شیبدار شیب معکوس

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را با هر یک از دستان خودتون بگیرید.روی نیمکت زیرسینه (شیب منفی) دراز بکشید.دمبل ها را بلند کرده و روبروی خود قرار بدید طوری که دست و بدنتون زاویه 90 درجه داشته باشند و کف دست ها به سمت جلو باشد.و آرنج خم نشه و دست ها کاملا عمودی وکشیده باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
همان در حالتی که دست ها کشیده و صاف هستند ، دستان خود را پشت سر برده و وقتی دمبل ها بالای سرتون رسیدن آرنج ها را به سمت عقب خم کنید. کمی مکث کنید و به نقطه شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)