Dumbbell Decline Fly

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

369

نام دیگر حرکت:

زیرسینه قفسه دمبل روی میز

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.حین حرکت زاویه ی دمبل ها را نباید تغییر دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی میز زیرسینه دراز بکشید و دو دمبل را به طور موازی در دست‌ها قرار داده و محکم بگیرید.
آن‌ها را در طول بازوان و در بالای سینه نگاه دارید.
کف دست‌ها نیز به طرف داخل واقع شوند.
به آرامی دست‌ها را باز کنید و به حالت شروع باز گردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)