Dumbbell Decline Bench Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

386

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک نیمکت با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه به سمت پایین دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو دمبل را بگیرید. ساعدها عمود بر زمین هستند و بازوها در پایین ترین حد ممکن و دمبل ها موازی با زمین هستند.
دمبل ها را بلند کنید و حین حرکت موازی نگه شان دارید تا زمانی که بازوها کاملا کشیده شوند (آخر تمرین آرنج ها به آرامی خم می شوند) و دمبل ها در مقابل شما به یکدیگر می رسند. برای لحظه ای انقباض را حفظ نموده و سپس بازوها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)