Dumbbell Curl to Press Shoulders

عضله اصلی حرکت:

سرشانه(دلتوئید) – دوسر بازویی(جلو بازو)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – سه سر بازویی (پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

129

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل در هر دو دست خود بگیرید و بایستید . ابتدا دمبل ها را طوری بگیرید که دست ها کشیده و کف دست رو به جلو باشد.سپس دست از آرنج خم شده و دمبل ها را بالا بیاورید سپس در بالا با یک چرخش 180 درجه ای دمبل ها را بالای شانه برده و حرکت پرس سرشانه را اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)