Dumbbell Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

475

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت تاق باز روی زمین دراز کشیده زانو ها را خم کنید.
دمبل را برداشته و آن را مستقیما روبروی سینه خود نگه دارید.
کف پاها را روی زمین بگذارید به طوری که زانو ها در زاویه 90 درجه ای باشد.
بالا تنه را از زمین بالا بیاورید تا عضلات شکم کاملا منقبض شوند.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)