Dumbbell Close grip Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

389

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را به حالت ایستاده روی نیمکت صاف قرار دهید.
اطمینان حاصل کنید که دمبل به صورت ایمن در بالای نیمکت قرار گرفته است ، عمود بر نیمکت دراز بکشید و فقط شانه های خود را روی سطح قرار دهید. باسن باید زیر نیمکت باشد و پاها را خم کنید و پاها را محکم روی زمین قرار دهید.
دمبل را با دو دست بگیرید و آن را مستقیماً روی سینه خود به طول بازو نگه دارید. هر دو کف باید به قسمت زیرین دو طرف دمبل فشار بیاورند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
حرکت را با پایین آوردن دمبل به سمت سینه شروع کنید.
با کشیدن آرنج به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی عقب می برید نفس بکشید(دم)