Dumbbell Close Grip Press Triceps

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

304

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

دقت کنید که دست ها باید کاملا جمع باشند تا فشار روی عضلات پشت بازو وارد شود.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را با هر یک از دستان خودتون بگیرید.روی نیمکت صاف دراز بکشید.دمبل ها را بلند کرده و روبروی خود قرار بدید طوری که دست و بدنتون زاویه 90 درجه داشته باشند و کف دست ها به سمت جلو باشد.و آرنج خم نشه و دست ها کاملا عمودی وکشیده باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
آرنج ها را به سمت پایین خم کرده و دمبل ها را مماس با تنه پایین ببرید تا در کنار سینه قرار بگیرند . کمی مکث کنید و به نقطه شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)