Dumbbell Bulgarian Split Squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

646

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در فاصله 60 تا 90 سانتی متری میز و پشت به آن بایستید. یک چفت دمبل را در دستانتان بگیرید. سپس یک قدم به عقب برداشته و انگشتان پای خود را روی میز قرار دهید. پای دیگر شما باید کاملا ثابت باشد.
دقت کنید که در تمام مدت حرکت سر خود را بالا و کمر را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال به آرامی تا نقطه ایی که ران پای جلو با زمین موازی شود، پایین بروید. زانوی پای جلو باید کمی بالاتر از راستای افقی انگشتان پای عقب، و سینه باید در راستای عمودی میانه پای جلو باشد.
سپس بالا آمده و به نقطه شروع باز گردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)