Dumbbell Bench Seated Press Shoulders

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

121

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زاویه کمر و لگن 90 درجه و گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت بنشینید، کمرتان را صاف نگه دارید و به گونه ای که بازو و ساعدتان زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند، دمبل ها را بگیرید.
با کشیدن دست ها دمبل ها را از روی شانه بالا ببرید.و به آرامی به حالت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)