Dumbbell Bench Seated Press Shoulders Twisting

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – سه سر بازویی(پشت بازو) – دوسر بازویی(جلو بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

124

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زاویه کمر و لگن 90 درجه و گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت بنشینید، کمرتان را صاف نگه دارید و به گونه ای که بازو و ساعدتان زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند، دمبل ها را بگیرید.
با کشیدن دست ها دمبل ها را از روی شانه بالا ببرید و مچ را 180 درجه بچرخوانید. به آرامی به حالت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)