آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساعد

ساعد دمبل ایستاده از پشت

Dumbbell Behind Back Finger Curl

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

361

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

ساعد و بازوها ثابت هستند و دست ها فقط از ناحیه مچ خم می شوند.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل انتخاب کرده و پشت خود نگه دارید ، به گونه ای که کف دستان شما رو به بیرون باشد. دستان شما باید به اندازه عرض شانه هایتان باز باشد.
صاف بایستید و پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. مستقیم به سمت جلو نگاه کنید. مچ دست خود را خم کرده و تا جایی که می توانید دمبل ها را پایین ببرید. این نقطه شروع حرکت ساعد دمبل ایستاده از پشت می باشد.
به آرامی دمبل ها را بالا آورده و تا جایی که می توانید به عضلات ساعد را در بالای حرکت فشار وارد کنید. توجه داشته باشید که تنها مچ دست باید حرکت کند.
لحظه ای مکث کرده و سپس دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)