آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

سومو اسکوات با دمبل

Dumbbell Bar Grip Sumo Squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

644

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ﯾﮏ ﺩﻣﺒﻞ ﻭﺳﻂ ﭘﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﺮﺽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻤﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺍﻧﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺮﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺷﺮﻭﻉ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﯾﺪ.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)