Diamond Push up

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

345

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقران . دست ها کاملا جمع تا فشار روی عضلات پشت بازو بیشتر شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دو زانو ایستاده و برای قرارگیری در حالت پوش آپ(شنا) قرار بگیرید، دست‌ها را به هم چسبانده بطوریکه انگشت اشاره و شست دو دست در مقابل یکدیگر قرار گرفته و شکل یک الماس را بسازد.
کمر صاف و تنها انگشت پاها و کف دست‌ها بر روی زمین قرار بگیرد.
این نقطه شروع خواهد بود.
درحالی‌که کمر صاف هست با خم کردن آرنج‌ها به سمت پایین آمده تا عضلات سینه تا نزدیکی زمین برسد.
پس از یک مکث کوتاه آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)