Diamond Push up (on knees)

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

346

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقران . دست ها کاملا جمع تا فشار روی عضلات پشت بازو بیشتر شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالت شنا سوئدی قرار بگیرید، با این تفاوت که زانوهای شما باید بر روی زمین قرار بگیرند. دست‌‌ها را کنار یکدیگر نگه‌داشته و پشت را صاف نگه‌دارید. انگشتانتان را بازکنید تا انگشت اشاره و شست شما یک لوزی تشکیل دهند. دست‌‌هایتان را صاف نگه‌دارید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
اجازه دهید آرنج‌‌ها خم‌شده و سینه‌‌تان را به زمین نزدیک کنید. پشت همچنان باید صاف باشد.
مجدداً دست‌‌هایتان را بازکرده و در حالت پیشین قرار بگیرید. حرکت را با تعداد تکرار پیشنهادی انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)