آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

حالت شنا شیب منفی و لمس کردن شانه ها با انگشتان دست

Decline Shoulder Tap

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

469

نام دیگر حرکت:

حالت شنا سوئدی و لمس کردن شانه ها با انگشتان دست

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع کف دست ها را روی زمین و نوک انگشتان پا را روی یک نیمکت بگذارید. دست ها و پاها صاف و فاصله دست ها کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند.در همین حالت به صورت تناوبی با هر دست خود شانه مخالف آن دست را لمس کنید

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید