Dead Bug

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

573

نام دیگر حرکت:

حشره مرده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت تاق باز روی زمین خوابیده و دست ها را به سمت بالا نگه دارید.
سپس پاها را بالا آورده و زانو ها را با زاویه 90 درجه خم می کنیم. این نقطه شروع حرکت می باشد و بسیار مهم است تا پشت خود را کاملا صاف به زمین تکیه دهید.
به آرامی دست راست و پای چپ خود را همزمان و با عمل بازدم پایین می آوریم تا زمانی که هر دو نزدیک زمین باشد.دقت کنید تا پشت خود را از زمین جدا نکنید.
سپس به آرامی به نقطه شروع برگشته و حرکت را با دست و پای دیگر انجام دهید.
ممکن است حرکت در تکرار های اولیه بسیار آسان به نظر بیاید ولی اگر سعی کنید عضلات شکم را درگیر کرده و پشتتان را از زمین جدا نکنید، متوجه خواهید شد که انجام حرکت بسیار سخت است.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)