Crunch (straight leg up)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

556

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حرکت از دست ها که به سمت بالا حرکت می کنند شروع می شود نه از قسمت سر که باید ثابت نگه داشته شود.زانو خم نمی شود.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاها را کاملا به سمت بالا بکشید و عمود بر زمین نگه دارید. دست ها را به صورت صاف روی زمین گذاشته .
بدون حرکت پاها (یا پنجه های پا) دست را تا حدی که به قوزک پا برسد بالا ببرید. و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)