Crunch (on bench)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

502

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت بنشینید، دست ها را پشت سر نگهدارید.
مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید هدف این حرکت، تقویت عضلات شکم می‌باشد.
زمانی که دراز می‌کشید نفس بگیرید و زمانی که بالا می‌آیید نفس را خارج کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به سمت بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)