Crunch (leg on Training ball)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

592

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت دراز بکشید و دستان خود را مستقیم به طرفین قرار دهید تا بدن در طول تمرین ثابت بماند.
سپس ، زانوها را با زاویه 90 درجه خم کنید و پاها را بالا بیاورید و روی توپ تمرینی بگارید و نگه دارید،کف پا رو به جلو باشد.حال بالا تنه خود را از زمین بلند کرده و به سمت توپ بکشید.
کمی در بالا مکث کرده و سپس به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)