Criss Cross Leg Raises Hip

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

561

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاها را کاملا صاف روی زمین بگذارید. دست ها را به صورت صاف روی زمین گذاشته.
پاها را زیگ زاگی بالا ببرید. و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)