Crab Twist Toe Touch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

542

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

.زانوها را 90 درجه خم کنید و کف پا را روی زمین بگذارید و دستان خود را نیز روی زمین قرار دهید. باسن خود را از زمین بلند کنید ، مطمئن شوید که گردن خود را خنثی نگه داشته اید و در راستای ستون فقرات است و عضلات شکمی را درگیر کنید. این نقطه شروع شما خواهد بود
یک پای خود را بلند کنید و با بازوی مخالف خود به سمت انگشت خود برسید. هنگام انجام این قسمت از حرکت ، اجازه ندهید که باسن شما پایین بیاید. هرچه باسن خود را بالاتر نگه دارید ، حرکت به چالش کشیدن بیشتری خواهد داشت
قبل از بازگشت به وضعیت شروع و تغییر وضعیت دست و پاها ،مکث کنید و به وضعیت شروع بگردید و این حرکت را تناوبی اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)