Cocoons

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

540

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید و دست های خود را کاملا کشیده در بالای سر خود قرار دهید.
زانوهای خود را به سمت سینه خود جمع کنید . باسن خود را از زمین جدا کنید. در همین حال دست های خود را جمع کرده و در کنار زانوهای خود قرار دهید.
مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)