آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه, آموزش حرکات کششی

کشش سرشانه با چرخش دایره ای آرنج ها (انگشت ها روی سرشانه)

Circles Elbow Arm

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید (سرشانه)

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

856

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و انگشتان خود را روی سرشانه ها بگذارید طوری که آرنج ها هم راستا با سرشانه باشند. سپس در همین وضعیت آرنج ها را به صورت دایره ای بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید