Chin to chest Stretch

عضله اصلی حرکت:

شکم

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

865

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.دقت کنید بالاتنه از کمر خم نمی شود

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید.بالاتنه باید صاف و پاها جلو بدن مستقیم دراز شده باشند.حال بالاتنه را از ناحیه سینه به جلو خم کنید.
در همین حالت عضلات شکم را تحت کشش قرار داده و سپس به وضعیت اول برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید