آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

شنا به همراه لمس کردن سینه با دست

Chest Tap Push up

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

457

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالت شنا سوئدی قرار گرفته و دست‌‌هایتان را کاملا کشیده و گردن و پشت را در خط صاف نگه داشته و عضلات مرکزی را منقبض کنید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
آرنج‌‌های خود را 90 درجه خم کرده و پایین بروید.
با نهایت قدرت دستهایتان را باز کرده و خودتان از زمین جدا کنید.
در حالتی که دستهایتان از زمین جدا شده‌‌اند، نوک انگشتان خود را به سینه بزنید. به حالت آغازین بازگشته و مجددا حرکت را انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)