Chest Dip

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

415

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع حرکت شما باید در میان میله پارالل قرار گرفته و سپس دستان خود را بر روی این دو میله موازی در برابر یکدیگر قرار دهید و برای قرار گیری در نقطه شروع به کمک دستان و پاهای خود به بالا جهش کنید.
آرنج‌های خود را قفل(صاف) کنید. این نقطه شروع است.
به آرامی آرنج خود را خم کنید و با کمک پشت بازو به سمت پایین بیاید و در حالت عمود که قرار دارید، 30 درجه به سمت جلو مایل شوید و بگذارید عضلات سینه کشیده شود.
پس از یک مکث به آرامی به سمت بالا و نقطه شروع برسید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت بالا و وضعیت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم)